Om Alliansen

1995 blir Varbergs GIFs sektioner självständiga juridiska föreningar. Tillsammans bildade man föreningen Varbergs GIF Idrottsallians, vars särskilda uppgifter är att

  • främja och underlätta medlemsföreningarnas idrottsliga verksamhet, exempelvis ge service som effektivt kan skötas gemensamt, såsom IT, telefoni, viss administration etc
  • förvalta och utveckla medlemsföreningarnas gemensamma tillgångar, exempelvis Påskbergsgården med omgivande arrendemark, på ett sådant sätt att de kan används för att främja idrottsliga eller andra allmännyttiga ändamål i medlemsföreningarnas egen verksamhet eller genom upplåtelse till andra ideella organisationer som bedriver verksamhet som främjar ett idrottsligt eller annat allmännyttigt ändamål
  • värna och utveckla varumärket Varbergs GIF
  • värna Varbergs GIF:s historik
  • verka för social sammanhållning och samordning mellan ingående medlemsföreningar och dess medlemmar, d v s bevara och utveckla den s k GIF-andan
  • inför kommunen föra medlemsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna
  • informera beslutsfattare och allmänhet om medlemsföreningarnas arbete och betydelse
  • offensivt tillvarata anslutna föreningars intressen